Hét vakblad voor ondernemers en managers van foodproducerende bedrijven
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

‘De drang naar verbetering is er’

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) houdt toezicht op - onder andere - de productie van veilig voedsel. Recente uitbraken en grote veranderingen in opsporingstechnieken vormen de aanleiding voor meer aandac..

Lees meer
Foodhelden van 2022 bekend!

Foodhelden van 2022 bekend!

28 november 2022

In de Verspil­lings­fa­briek in Veghel zijn op 25 november 2022 de Foodhelden van 2022 bekendge­maakt: de 6 meest impactvolle voedsel­ver­an­de­raars van Nederland. Zij werden door de vakjury gekozen uit de Food100-lijst van 202...

KIDV: Drankenkartons zijn redelijk recyclebaar

KIDV: Dranken­kar­tons zijn redelijk recycle­baar

28 november 2022

Volgens onderzoek van Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) was het recycling­per­cen­tage van dranken­kar­tons 31 procent in 2020. Alleen de papierve­zels werden gerecycled; die worden overigens niet toegepast in nie...

Gemaksgeneraties zoeken alternatief voor uit eten gaan

Gemaksge­ne­ra­ties zoeken alterna­tief voor uit eten gaan

28 november 2022

Hoe meer consumen­ten­on­der­zoek het FSIN doet, hoe duidelijker zichtbaar wordt dat eten en drinken van groot belang is voor de jongste twee generaties. Eten is voor hen veel meer dan een functio­nele vorm van buikvul­ling. H...

Omzet voedingsindustrie stijgt in vierde kwartaal 2022

Omzet voedings­in­du­strie stijgt in vierde kwartaal 2022

24 november 2022

17,6 procent van de onderne­mers in de voedings­in­du­strie verwachtte begin oktober 2022 dat de omzet in het lopende vierde kwartaal groeit. Dit komt vooral door hogere prijzen: 67 procent gaat er namelijk van uit dat de pr...

Zalmhuys Group neemt activiteiten H. van Wijnen over

Zalmhuys Group neemt activiteiten H. van Wijnen over

24 november 2022

De Zalmhuys Group in Urk heeft de activiteiten van H. van Wijnen overgenomen. Van Wijnen is het oudste zalmbedrijf van Nederland. Half oktober werd zalmrokerij H. van Wijnen b.v. failliet verklaard. De hoge inkoopprij...

Verduurzaming industrie onder druk door netcongestie

Verduur­za­ming industrie onder druk door netcongestie

23 november 2022

Nieuwe aanslui­tingen op het hoogspan­ningsnet zijn in een groot deel van Nederland vrijwel niet meer mogelijk. Netbeheerder TenneT melde 17 november 2022 dat er sprake is van 'netcongestie'. Nederland is versneld bezig me...

Nieuwe kansen voor retourbrood

Nieuwe kansen voor retourbrood

23 november 2022

Jaarlijks wordt zo’n 150.000 ton brood door de verkoop­punten retour gestuurd naar de producent. Daarvan is eenderde geschikt om z’n weg terug te vinden in de consumptie. Met de vraag ‘hoe dan?’ zaten de bakkers van het n...

NVWA-tarieven 2023: kosten bedrijfsleven 30 miljoen omhoog

NVWA-tarieven 2023: kosten bedrijfsleven 30 miljoen omhoog

22 november 2022

Het kabinet voert op 1 januari 2023 eenzijdig een lastenverzwaring van 30 miljoen euro voor de landbouw­sector in. Op die dag wordt de bijdrage die boeren, tuinders, kwekers, vissers, verwerk­ende industrie en im- en expor...

Ontsmetting met microgolven en radiofrequentie

Ontsmetting met microgolven en radiofre­quentie

22 november 2022

SAIREM, specialist in industriële oplossingen met microgolven en radiofre­quentie presenteert haar ontsmet­ting­stech­nolo­gieën op Food Ingredi­ents Europe, van 6 tot 8 december 2022. Ontsmet­ting met deze technolo­gieën maa...

Editie november 2022: Hygiëne, reiniging en desinfectie

Editie november 2022: Hygiëne, reiniging en desinfectie

21 november 2022

Schoonmaken is een essentieel onderdeel van de algemene beheers­maat­re­gelen binnen het HACCP-plan. Toch gaat het af en toe mis. Een belangrijke - en vaak onderge­schoven - oorzaak is: verkeerd ontwerp, ge...

Column Judith Witte: Schoon genoeg

Column Judith Witte: Schoon genoeg

21 november 2022

Mijn definitie van ‘schoon’ staat op gespannen voet met de definitie die mijn thuiswo­nende kroost (16, 18, 20) doorgaans hanteert. Onze woonsitu­atie is geen uitzonde­ring. Sinds de invoering van het sociaal leenstelsel (2...

Marjolein Brasz - CEO Foodvalley

Marjolein Brasz - CEO Foodvalley

21 november 2022

We zijn op reis, naar een nieuw evenwicht. In 2050 willen we gezond, betaalbaar en lekker eten. Natuurlijk op een duurzame wijze geprodu­ceerd. En dat voor de mensen die dán leven: een wereldbe­vol­king van maar liefst c...

Machineontwerp, een bron van besmetting?

Machineontwerp, een bron van besmetting?

21 november 2022

Vóór het gebruik moet een machine in de voedings­mid­de­len­in­du­strie uiteraard schoon zijn. Schoonmaken is daarom onderdeel van de algemene beheers­maat­re­gelen binnen het HACCP-plan. Toch gaat het af en toe mis. Daar zijn di...

Loyale partner in voedselveiligheid

Loyale partner in voedselvei­ligheid

21 november 2022

Voedsel­vei­lig­heid blijft voor ons allemaal van groot belang. Nutrilab stelt zich op als loyale partner in het borgen van en controleren van voedsel­vei­lig­heid. Wij blijven ook in deze tijd alle faciliteiten bieden die u v...

Nieuwe vervuilingsproblematiek bij plantbased

Nieuwe vervuilings­pro­ble­matiek bij plantbased

21 november 2022

De vraag naar duurzamer geprodu­ceerde voedings­mid­delen stijgt, consumenten kiezen vaker voor plantaar­dige alterna­tieven en de voedings­in­du­strie stapt hier gretig op in. De productie ervan brengt echter andere vormen van ...

Foodvalley - Join the journey

Foodvalley - Join the journey

21 november 2022

Een typische reis met Foodvalley begint met voorberei­dende werk zodat innovaties kunnen landen. We identifi­ceren de mogelijk­heden en bouwen aan perspec­tief richting de voedsel­tran­sitie naar 2050. Soms is het een sling...

Column Pieter Vos: Blijf scherp

Column Pieter Vos: Blijf scherp

21 november 2022

Reinigen en desinfec­teren gaat over risicobe­heer­sing: het borgen van de hygiëne draagt bij aan het veilig in de markt zetten van jouw voedings­pro­ducten; zodat je je geen zorgen hoeft te maken om recalls. Om dit te borgen...

Warmteterugwinning voor reinigingsprocessen

Warmtete­rug­winning voor reinigings­pro­cessen

21 november 2022

Het basisprin­cipe van iedere koelinstal­latie bestaat uit het onttrekken van warmte uit onder andere producten en het afvoeren ervan naar een plek waar dat geen hinder oplevert. Gebruike­lijk is het uitgangs­punt om deze wa...

Sterk staaltje van Simpeldesinfecteren:  ‘Je weet dat het werkt’

Sterk staaltje van Simpeldes­in­fecteren: ‘Je weet dat het werkt’

21 november 2022

Als je jouw klanten al 20 jaar belooft dat je de lekkerste broodjes smeert, dan heb je groot vertrouwen in de veiligheid en de hygiëne van het productie­proces. Toch is er altijd ruimte voor verbete­ring door kennisma­king ...

Foodvalley verbindt insectenketen

Foodvalley verbindt insectenketen

21 november 2022

Insecten kunnen een belangrijke rol spelen in het circulaire voedsel­sys­teem. Om (producten van) insecten vaker op het bord van de consument te laten belanden, zet Foodvalley de keten in gang met onder andere een workshop...

Zuneha bezuinigt met warmteterugwininstallatie

Zuneha bezuinigt met warmtete­rug­win­in­stallatie

21 november 2022

Zuneha levert vers vlees aan de slagerij­branche. Onlangs investeerde het middelgrote bedrijf in een nieuwe CO2 koelinstal­latie met warmtete­rug­win­ning. De warmte van de koelingen wordt gebruikt om het water te verwarmen; ...

Door en door antibacterieel én antiviraal

Door en door antibacterieel én antiviraal

21 november 2022

Géén coating, maar door en door antibac­te­rieel én antiviraal; dát is wat Jackit met Sealwise gerecyclede panelen al meer dan twee jaar succesvol monteert bij renovaties voor de voedsel­ver­wer­kende industrie. De panelen he...

Dedicated to food: Als reinigen in je bloed zit

Dedicated to food: Als reinigen in je bloed zit

21 november 2022

Dagelijks met 70 man foodbedrijven schoonmaken, iedere week 500.000 kratten en 12.000 stuks bedrijfs­kle­ding wassen, met een smile extra taken van jouw klanten overnemen, je business blijven optimali­seren en ambitie hebbe...

Foodvalley Shared Facility Finder

Foodvalley Shared Facility Finder

21 november 2022

Een belangrijke tool waarmee Foodvalley de voedsel­tran­sitie een flinke zet vooruit wil geven, is de Shared Facility Finder: een platform waarop allerlei organisa­ties faciliteiten kunnen vinden en delen. Al zo’n 350 onder...

Voedselveilig smeren van machines en onderdelen

Voedselveilig smeren van machines en onderdelen

21 november 2022

Net als in elke andere industrie worden in de voedings­in­du­strie smeermid­delen gebruikt. Anders dan in elke andere industrie speelt hier een essentiële vraag: zijn ze voedsel­veilig? Als levensmid­de­len­fa­bri­kant ben je e...

Elk bedrijf een uniek schoonmaakplan

Elk bedrijf een uniek schoonmaakplan

21 november 2022

Schoonmaken in de voedings­mid­de­len­in­du­strie gebeurt niet overal op één en dezelfde manier. Sterker; de meeste bedrijven werken met een compleet eigen en unieke schoonmaak­plan. “De rol van de schoonmaker is veranderd: v...

Begin bij de basis: Geef bacteriën geen kans

Begin bij de basis: Geef bacteriën geen kans

21 november 2022

Bacteriën zijn overal maar vaak ongewenst. Zeker in omgevingen als laboratoria en voedings­be­drijven mogen deze geen kans krijgt. Hoe kun je dan aangroei voorkomen? Met hoogwaar­dige kwaliteit antibac­te­riële wanden en hygi...

Marlous van Drunen: Focus op kwantiteit of kwaliteit?

Marlous van Drunen: Focus op kwantiteit of kwaliteit?

21 november 2022

Als medewerker in een levensmid­de­len­be­drijf weet jij als de beste dat je hygiënisch moet werken. HACCP, reiniging en desinfectie en registra­ties kennen voor jou geen geheimen. Maar zeg eens eerlijk: gaat onderstaande ged...

Foodvalley - internationale partnerships

Foodvalley - internationale partnerships

21 november 2022

Wereldwijd werkt men aan soortge­lijke thema’s als Foodvalley. Het is cruciaal om op te halen wat relevant is, de juiste samenwer­kingen te starten om te versnellen, en waar opportuun concepten te exporteren. Jeroen Wou...

Vakona mengers en tumblers

Vakona mengers en tumblers

21 november 2022

Vakona is gespeci­a­li­seerd in de ontwikke­ling en productie van machines voor de voedings­mid­de­len­in­du­strie. De focus van deze partner van Sismatec ligt op tumblen, mengen en masseren; zowel met als zonder vacuüm. De Vakona...

Koud plasma: Interessant voor de voedingsindustrie?

Koud plasma: Interes­sant voor de voedings­in­du­strie?

21 november 2022

De huidige chemische en thermische processen die worden gebruikt om de hygiëne en veiligheid van producten te borgen, kennen nadelen. Koud plasma kan een mild alterna­tief zijn bij de bestrij­ding van micro-organismen, mic...

Column Saskia Stender: Paniekvoetbal

Column Saskia Stender: Paniekvoetbal

21 november 2022

Met alles wat er nu speelt in de markt is het speerpunt van bijna alle bedrijven: kosten besparen. De energie­prijzen rijzen de pan uit, alles is duurder. De loonkosten stijgen volgend jaar met 10%. En we weten niet wanne...

Foodvalley tot op het bord

Foodvalley tot op het bord

21 november 2022

Gezond, duurzaam en efficiënt geprodu­ceerd voedsel op ons bord krijgen. Onze experts identifi­ceren veelbelo­vende mogelijk­heden in een vroeg stadium. Met het vizier op 2050, maar met toepassings­mo­ge­lijk­heden voor vandaag....

Poster Vlees, Vis, AGF en Zuivel

Poster Vlees, Vis, AGF en Zuivel

20 november 2022

Via vakblad Voedings­in­du­strie verspreiden we de poster VLEES, VIS, AGF en sinds 2022 ook de poster ZUIVEL. Op de posters vind je de structuur van de diverse verwerkende industrieën. Vanwege de grote vraag hebben we deze ...

Hoe bescherm je de productie-omgeving van je bedrijf?

Hoe bescherm je de productie-omgeving van je bedrijf?

17 november 2022

We horen steeds vaker van cyberaan­vallen op de netwerken van productie­be­drijven en overheids­in­stel­lingen. Deze digitale aanvallen vormen een serieus risico. Want een succesvolle aanval kan alle bedrijfs­pro­cessen stillegg...

WUR: De ene vleeseter is de andere niet

WUR: De ene vleeseter is de andere niet

17 november 2022

Vanuit Wageningen University & Research zijn recente­lijk twee studies verschenen waarin consumenten met verschil­lende eetpatronen worden vergeleken. Meer in het bijzonder gaat het om vleeseters, flexita­riërs en vegetarië...

ING: hoge energieprijzen nieuwe test voor foodbedrijven

ING: hoge energieprijzen nieuwe test voor foodbedrijven

17 november 2022

Zijn voedings­pro­du­centen in staat de hoge inputkosten, waaronder energie op te vangen nu deze voorlopig nog hoog blijven? Daarbij hebben bedrijven ook te maken met grote verschillen in compensa­tie­maat­re­gelen vanuit de na...

Veranderende voedselindustrie vraagt om innovatie

Verande­rende voedsel­in­du­strie vraagt om innovatie

15 november 2022

De voedsel­in­du­strie verandert. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Het gevarieerde aanbod aan voedsel, een tekort aan arbeids­krachten en meer aandacht voor duurzaam­heid vraagt dan ook om innovatie binnen het voedselv...

Kabinet schrapt verbruiksdrempel TEK-regeling

Kabinet schrapt verbruiks­drempel TEK-regeling

15 november 2022

Het kabinet heeft de drempel om in aanmerking te komen voor de tegemoet­ko­ming energie­kosten (TEK) definitief geschrapt. Ook bedrijven die minder dan 5.000 m3 gas of 50.000 kilowattuur elektri­ci­teit gebruiken komen nu in ...