Certificeringsplicht biologische producten onwerkbaar
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Certifice­rings­plicht bio producten onwerkbaar

  • 25 januari 2024

De certificeringsplicht voor ‘biologische’ producten, voortvloeiend uit Europese regelgeving, blijkt voor sommige ondernemers praktisch onuitvoerbaar. De strengheid van de regels kan leiden tot buitensporig hoge nalevingskosten. Helaas zijn de regeldrukeffecten van deze Europese maatregel niet adequaat en tijdig geanalyseerd.

De impact van de certificeringsplicht is niet goed in kaart gebracht, en het is van cruciaal belang om de kosten ervan te benoemen. Het adviesorgaan ATR stelt voor om toekomstige regelgeving beter af te stemmen op de ondernemersrealiteit. Daarnaast pleit het voor een heroverweging van de Europese regelgeving, met als doel het verminderen van de nalevingskosten.

Stapeling van controles en dreigende terugloop van biologische producten

De huidige aanpak, voortkomend uit een EU-verordening, houdt onvoldoende rekening met de praktische impact op ondernemers. Het streven naar fraudepreventie resulteert in een opeenstapeling van controles en eisen in de keten. Vooral kleine verkooppunten ervaren een onaanvaardbare regeldruk. Voor hen wordt het moeilijk om biologische en niet-biologische producten op een werkbare manier aan te bieden. Sommige ondernemers overwegen zelfs te stoppen met de verkoop van gecertificeerde biologische producten.

ATR adviseert: herzie de regels en betrek alle stakeholders bij regelgeving

ATR adviseert om de regeldrukgevolgen nader te onderzoeken en te evalueren welke maatregelen in de praktijk haalbaar zijn. Het benadrukt het belang van het tijdig betrekken van ondernemers bij de totstandkoming van EU-wetgeving. Het adviesorgaan pleit voor een inclusieve benadering, waarbij niet alleen direct betrokken partijen maar ook indirect getroffenen worden gehoord. Tot slot doet ATR suggesties om de regeldruk proportioneel te houden en te onderzoeken of strengere regels de beste oplossing zijn voor fraudepreventie.

Onderzoek en advies uit Quick Scan van ATR

Het ATR-advies is het resultaat van een Quick Scan uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia, ingegeven door signalen uit het bedrijfsleven over de onwerkbaarheid van de regels rondom certificering van biologische producten. De bevindingen benadrukken de noodzaak van een heroverweging van de huidige aanpak en het in ogenschouw nemen van praktische bezwaren van ondernemers in de biologische sector.

Atr-regeldruk.nl

Bron: ATR